Dret Civil

Actuacions i tota classe de procediments davant de la jurisdicció civil:

 • Actes de conciliació
 • Reclamacions de quantitat
 • Procediments monitoris, canviaris, verbals, ordinaris
 • Mesures cautelars
 • Execucions hipotecàries
 • Dret de la circulació
 • Arrendaments
 • Desnonaments
 • Dret immobiliari
 • Recursos
 • Execució de sentències
 • Bancari i dret dels consumidors
 • Taxacions i impugnacions de costes, etc.

Dret de Família i de Successions

Actuacions i tota classe de procediments davant del Jutjat de Família

 • Separacions i divorcis
 • Modificacions de mesures, guarda i custòdia de menors d’edat
 • Reclamacions d’aliments
 • Procediments d’incapacitació i constitució de tuteles
 • Assessorament i actuacions en matèria successòria
 • Preparació de testaments
 • Declaracions d’hereus
 • Acceptacions i particions d’herència
 • Reclamacions de legítimes, quarta falcídia, etc.

Dret Mercantil

Actuacions i tota classe de procediments davant del Jutjat del Mercantil:

 • Responsabilitat d’administrador
 • Dret concursal i de la insolvència
 • Assessorament i presentació de concursos de creditors
 • Concursos necessaris
 • Concursos de persona física
 • Llei de Segona Oportunitat
 • Intervenció com a administradors concursals, etc.

Dret Penal

Actuacions i tota classe de procediments davant de la jurisdicció penal:

 • Assistència al detingut o imputat en un procediment penal
 • Judicis per delictes lleus
 • Judicis ràpids
 • Assistència a la víctima o al perjudicat pel delicte
 • Dret penal econòmic
 • Responsabilitat penal de les persones jurídiques
 • Dret penal dels menors d’edat
 • Dret penitenciari
 • Violència de gènere, etc.

Dret Laboral

Actuacions i tota classe de procediments davant de la jurisdicció social:

 • Actes de conciliació davant del CMAC
 • Reclamacions de quantitat
 • Acomiadaments
 • Modificació de les condicions de treball
 • Impugnació de sancions
 • Reclamacions a la Seguretat Social (incapacitats)
 • Execució de Sentències
 • Gestions davant del Fons de Garantia Salarial, etc.

Dret Administratiu i Contenciós-Administratiu

Actuacions i tota classe de procediments davant de la jurisdicció contenciós-administrativa:

 • Recursos Administratius
 • Reclamacions prèvies
 • Expedients sancionadors
 • Llicències
 • Expropiació forçosa
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública, etc.

Estrangeria i Dret Internacional

 • Expedients de Nacionalitat
 • Procediments administratius per l’obtenció d’autoritzacions de residència i treball a Espanya
 • Re-agrupament familiar
 • Protecció Internacional i Asil
 • Procediments per vulneració de drets fonamentals davant d’instàncies nacionals i internacionals, etc.

Contractes

Redacció i negociació de tota classe d’acords i contractes:

 • Interpretació
 • Revisió i actualització dels mateixos
 • Resolució i extinció de contractes
 • Protocols familiars

Actuacions extrajudiciales

Estudi i resolució de tota classe de consultes jurídiques, emissió de dictàmens, preparació de reclamacions i requeriments, assistència a Juntes, gestions i tràmits davant de les Administracions Públiques, redacció de minutes per a documents notarials, assistència a firmes a les Notaries, etc.

 • Estudi i resolució de tota classe de consultes jurídiques
 • Emissió de dictàmens
 • Preparació de reclamacions i requeriments
 • Assistència a Juntes
 • Gestions i tràmits davant de les Administracions Públiques
 • Redacció de minutes per a documents notarials
 • Assistència a firmes a les Notaries, etc.

Altres gestions

 • Tramitació d’escriptures
 • Liquidació d’impostos i gestió de la seva inscripció registral
 • Obtenció d’informació dels Registres de la Propietat i Mercantils
 • Atuacions davant del Cadastre
 • Encàrrec de publicacions d’anuncis i convocatòries en diaris oficials
 • Sol·licitud de certificats de darreres voluntats
 • Certificats d’antecedents penals (sol·licitud i cancel·lació)
 • Encàrrec de traduccions jurades de documents, etc.

Serveis d’assessorament jurídic en general a empreses i entitats

 • Mitjançant retribució periòdica (amb iguala)
<<<<<<<<<<<<